Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w APRES Technology Damian Pilarski


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w APRES Technology Damian

Kontakt ze Spółką Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APRES Technology Damian Pilarski z siedzibą w Opypach 05-825 przy ul. Polnej Róży 5 (dalej „APRES Technology”). Z APRES Technology można skontaktować się: 

 1. mailem – biuro@apres-technology.pl; 
 2. listownie – na adres siedziby APRES Technology;
 3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.aprestechnology.pl w zakładce “Kontakt”.

 Legalność przetwarzania 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi: 

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy; 
 2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, o ile została udzielona; c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę. Cele przetwarzania Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a. wykonania umowy; b. marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w celu dostosowywanie produktów i usług do Pani/Pana potrzeb (o ile wyrażona została odpowiednia zgoda); 
 3. oferowania przez APRES Technology produktów podmiotów powiązanych ze APRES Technology kapitałowo lub umownie (o ile wyrażona została odpowiednia zgoda); 
 4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów APRES Technology polegających w szczególności na konieczności zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz bądź rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń.

 Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez APRES Technology w zależności od podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania: 

 1. do czasu wycofania udzielonej zgody (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody; 
 2. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które APRES Technology realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 3. do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy Panią/Panem a APRES Technology.
 4. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu APRES Technology. 
 5. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. 

Odbiorcy danych 

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy APRES Technology (podmioty przetwarzające), np. firmy wykonawcze,księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe.

 Przysługujące prawa 

Przysługuje Pani/Panu: 

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także przenoszenia danych w przypadkach określonych przez przepisy prawa; 
 2. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych osobowych w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem;
 3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pozostałe informacje 

 1. Podanie danych APRES Technology jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy jaka wiąże Panią/Pana ze APRES Technology może spowodować brak możliwości zawarcia bądź prawidłowego wykonania tej umowy. 
 2. APRES Technology nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.